หน้าแรก บุคลากร กิจกรรม ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายชรินทร์ ร่วมชาติ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานสายบริการ)
สังกัด : สํานักงานเลขานุการ
ฝ่ายงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หน่วยงาน : งานธุรการ
โทรศัพท์ : 055-966228

กรรมการภายในคณะฯ

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

  • 26 ตุลาคม 2550 , สัมมนาการใช้ลิฟต์ , โรงแรมเทพนคร จ.พิษณุโลก , ไทย
  • 14 - 15 ธันวาคม 2549 , ศึกษาดูงาน E-Office , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 18 - 21 พฤษภาคม 2549 , อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานธุรการ , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
  • 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2549 , ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ" , จังหวัดขอนแก่น , ไทย
  • 23 ธันวาคม 2548 , อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการทำลายเอกสาร , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.ahs.nu.ac.th