หน้าแรก บุคลากร กิจกรรม ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ว่าที่ร้อยตรีฐิติกัญญารัตน์ บุตรจันทร์จรัส

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานสายบริการ)
สังกัด : สํานักงานเลขานุการ
ฝ่ายงาน : หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-966262
อีเมล : pa.wi.neeb@hotmail.com

งานวิจัย

กรรมการภายในคณะฯ

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

  • 23 - 26 เมษายน 2551 , การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสันบสนุน , ม.บูรพา , ไทย
  • 3 - 4 เมษายน 2550 , โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน(Institutional Researcher) , - , ไทย
  • 19 - 22 มีนาคม 2551 , อบรมเทคนิคพิธีกรและการพูดในโอกาศต่างๆ , มช. , ไทย

การศึกษา

  • 2544 : การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน ) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
  • 2535 : การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา ) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.ahs.nu.ac.th