หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  เว็บเมล์ มน. / สายตรงคณบดี หน้าแรก

 นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45
นักศึกษารหัส 44
นักศึกษารหัส 43
นักศึกษารหัส 42
นักศึกษารหัส 41

 นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50

ไม่พบข้อมูล
 นักศึกษาปริญญาเอก

Mission
คณะสหเวชศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

น.ส.พรรษชล เหมันต์

รหัส : 45660495
ระดับ : ปริญญาตรี
สังกัด : รังสีเทคนิค
อาจารย์ที่ปรึกษา : ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์
สถานะ : จบการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ

 • การเปรียบเทียบคุณภาพของภาพเอกซเรย์ทรวงอกระหว่างการดูฟิล์มจากตู้ไฟส่องฟิล์มและการดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลบนจอรับภาพ
  The Image Quality Comparison of Chest X – ray between Viewing the Film from View box and Viewing the Image from Digital Camera on Monitor


  บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

  ปัจจุบันในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยที่ห่างไกลจากตัวเมือง ส่วนใหญ่ยังขาดรังสีแพทย์ประจำ เมื่อมีความจำเป็นต้องวินิจฉัยโรคด้วยฟิล์มเอกซเรย์ จะเกิดความล่าช้าในการรักษา เพราะต้องนำฟิล์มส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีรังสีแพทย์ ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้กล้องดิจิตอลถ่ายฟิล์มเอกซเรย์บนตู้ไฟส่องฟิล์ม แล้วแนบแฟ้มภาพที่ได้ส่งทางอีเมลล์ไปยังโรงพยาบาลที่มีรังสีแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคจากภาพเอกซเรย์ที่ปรากฏบนจอมอร์นิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าวิธีการดังกล่าวจะทดแทนวิธีเดิมได้ จึงทำการทดลองเปรียบเทียบคุณภาพของภาพทั้ง 2 วิธี โดยใช้ภาพเอกซเรย์ทรวงอกเป็นเกณฑ์ แล้วออกแบบแบบประเมินคุณภาพของภาพเอกซเรย์ทรวงอก ที่มีตำแหน่งชี้วัดคุณภาพ 12 แห่ง กำหนดคุณภาพของการมองเห็นจุดอ้างอิง 3 ระดับ คือ เห็นชัด 3 คะแนน เห็นไม่ชัด 2 คะแนน ไม่เห็นเลย 1 คะแนน แล้วทำการคัดเลือกภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกของคนไทยปกติทั้งเพศชายและหญิงที่ยอมรับได้ จำนวน 20 ฟิล์ม นำไปให้รังสีแพทย์ 1 ท่านกับนักรังสีเทคนิคอีก 6 ท่าน ประเมินคุณภาพด้วยตาเปล่าตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อคัดเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพดีที่สุด (คะแนนไม่ต่ำกว่า 85% ของคะแนนรวม) จำนวน 10 ฟิล์ม จากนั้นถ่ายภาพฟิล์มทั้ง 10 ด้วยกล้องดิจิตอลที่ตั้งความละเอียดของภาพไว้สูงสุด (7ล้านพิกเซล) แล้วส่งแฟ้มภาพทั้ง 10 ทางอีเมลล์ให้รังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิคกลุ่มเดิมประเมินผลอีกครั้ง ผลที่ได้พบว่า 9 ใน 10 ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดของคุณภาพที่ยอมรับได้ (85% ของคะแนนรวม)สรุปได้ว่าภาพเอกซเรย์ปอดที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลแล้ววินิจฉัยจากจอมอนิเตอร์มีคุณภาพของภาพต่ำ ไม่สามารถทดแทนภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกที่ดูจากตู้ไฟส่องฟิล์มได้

  บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  In the present, mostly provincial areas that far from the town are lack of radiologist. Always the diagnostic by x-ray films is necessity but the hospital don’t have radiologist so the doctor have to consult the radiologist in other hospital. It’s cause belated treatment and have to spend many time and cost. Researchers have an idea to send x-ray films that taking by digital camera on view box by attach files on E-mail to the radiologist for diagnostic the lesion from computer monitor. To test the new way can substitute original way so the researchers try to compare quality of images from 2 ways by take chest x-ray films as a standard and design assessment form that have 12 marks for assess quality of films. Researchers determine quality index of images divide into 3 levels: 3 points for clear, 2 points for blur, 1 point for can’t identify. Then select 20 normal Thai male and female chest x-ray films that can accept and send to a radiologist and 6 radiological technicians for first assessment by naked eye for select 10 best chest x-ray films that have score more than 85% then take photograph by digital camera on 7 million pixel and send 10 pictures on e-mail to the same radiologist and radiological technicians again. The results 9 from 10 pictures that take photograph by digital camera have lower score more than can accept so the conclusion is x-ray films that taking by digital camera on view box can’t substitute original x-ray films.


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.ahs.nu.ac.th